צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

החוק למניעת אלימות במשפחה מסמיך את בתי-המשפט לענייני משפחה ובתי-הדין הרבניים להוציא צו הגנה נגד אדם שנהג באלימות במשפחתו, או אם קיים חשש סביר שינהג באלימות כלפי משפחה. במאמרי זה אסביר את עיקרי החוק, ואדגיש מדוע חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד פלילי בעל התמחות וניסיון בייצוג, במסגרת בקשות למתן צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, אם הוגשה נגדך כזאת.

צו הגנה למניעת אלימות במשפחה – מה זה בכלל?

החוק קובע כי כל בן משפחה של אדם, בין אם מדובר בבן משפחה נוכחי או כזה שהיה בן משפחה בעבר (כמו גרוש), ולרבות אם מדובר בבן-זוג שלא הוגדר באופן רשמי כמשפחה של האדם, ואפילו אם מדובר בבני-זוג מאותו המין – יכול להגיש בקשה לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה. למען הנוחות בלבד, במאמרי זה אתייחס גם למי שלא נחשב באופן רשמי לבן משפחתו של מבקש הצו תחת המונח 'בן משפחה'.

בנוסף, יכול גם תובע משטרתי ונציג מטעם היועץ המשפטי לממשלה להגיש בקשה לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה.

מי זכאי לקבל צו הגנה למניעת אלימות במשפחה?

לפי החוק למניעת אלימות במשפחה והפסיקה בנושא, התנאים לקבלת הבקשה להוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה אינם נוקשים במיוחד.

כך, למשל, רשאים בתי-הדין הרבניים ובתי-המשפט השלום (אלא אם מדובר בצו הגנה שמבוקש נגד קטין, אז הסמכות נתונה רק לבתי-משפט לענייני משפחה), להוציא צו הגנה למניעת אלימות במשפחה אם בימים שלפני הגשת הבקשה, בן המשפחה שהבקשה מופנית כלפיו התנהג בצורה אלימה כלפי מגישת או מגיש הבקשה, לרבות אם מנע ממנו חופש תנועה, כלא אותו או ביצע בו עבירת מין.

עוד נקבע בדין, כי בית-המשפט או בית-הדין, מוסמך להוציא צו הגנה למניעת אלימות במשפחה גם במקרים בהם בן המשפחה שנגדו התבקש הצו פוגע תדיר ובאופן ברור בשגרת חייו של המבקש להוציא צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, או אם הוא התעלל בו נפשית ואפילו ללא אלימות פיזית.

התחום האפור של בקשות לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

המקרים ה'אפורים' יותר, שבהם לבית-המשפט או לבית-הדין יש סמכות רחבה יחסית, אפילו אם לא הוצגו בפניו ראיות חד משמעיות, נוגעות למקרים בהם השופט או הדיין השתכנעו כי המידע שהוצג בבקשה לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה מהווה בסיס סביר לקבוע, שבן המשפחה כלפיו מבוקש הצו, מסכן באופן ממשי את גופו של מבקש הצו, או שקיים יסוד סביר להניח שהוא עלול לבצע בו עבירות מין.

מה כולל צו הגנה למניעת אלימות במשפחה?

בין יתר ההוראות שמוסמכים בית-המשפט או בית-הדין לכלול במסגרת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה ניתן למצוא הוראות כגון:

  • איסור להיכנס לדירה, או אפילו להימצא במרחק מסוים מהדירה שבה גר בן משפחה מאוים, אפילו אם זו דירה שבבעלותו או שהוא שוכר;
  • חיוב הפקדת ערובה, לרבות כסף מזומן, כדי להבטיח את קיום צו ההגנה למניעת אלימות במשפחה והוראותיו;
  • איסור על החזקת נשק, לרבות אם מדובר בנשק שניתן לאדם כלפיו מוצא הצו מכוח תפקידו בצה"ל, במשטרה או באבטחה, לרבות סמכות להחרים את הנשק כבר במעמד הדיון בבקשה למתן צו הגנה למניעת אלימות במשפחה;
  • חיוב לבחון האם ניתן למצוא לבן המשפחה מסגרת טיפולית מתאימה בכפוף להתחייבותו להיכנס להליך טיפולי; איסור להטריד את בן המשפחה המאוים בפרהסיה, במקום העבודה או בכל מקום אחר;

 

כיצד מתנהל הליך לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה?

בפן הפרוצדוראלי, קבועים בחוק למניעת אלימות במשפחה מספר כללים ייחודיים הרלוונטיים להליך לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה. כך, למשל, קובע החוק כי יש לקיים את הדיון בבקשה עוד באותו היום שבו הוגשה, וככל הניתן בהקדם האפשרי.

פן פרוצדוראלי נוסף שהוא בעל השלכה מהותית על ההליך לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, נוגע לסמכות של בית-המשפט או בית-הדין לערוך את הדיון בבקשה במעמד צד אחד – אשר בסופו יכולים השופט או הדיין להורות על הוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה.

חשוב לשים לב שפעמים רבות מדובר בהחלטה קריטית עבור בן המשפחה נגדו בוקש הצו, שכן משמעותה יכולה להיות, כפי שאפרט בהמשך, מניעה זמנית של מפגש, של בן המשפחה עם אחד מילדיו, ועשויה לייצר תגובת שרשרת לעתים בלתי הפיכה – מבלי שניתנה לו זכות כלשהי לשטוח את טיעוניו.

במקרה שהדיון אכן התקיים בצד אחד והוצא צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, חייב בית-המשפט או הדיין לקבוע דיון נוסף בתוך 7 ימים, שייערך בנוכחות שני הצדדים. בסיום דיון זה, יכול בית-המשפט או בית-הדין להאריך את תוקף הצו לתקופה של עד 3 חודשים (כולל התקופה שחלפה מאז ניתן הצו במעמד צד אחד).

לאחר מכן, מוסמכים בתי-המשפט או בתי-הדין להאריך תוקף של צו הגנה למניעת אלימות במשפחה לתקופה של עד 6 חודשים נוספים, ובמקרים חריגים ניתן להאריכו לתקופה של שנה ואפילו של שנתיים.

בקשות שווא למתן צו הגנה למניעת אלימות במשפחה

למרבה הצער, בשנים האחרונות אנו עדים יותר ויותר לשימוש בכלי החשוב של הוצאת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, כחלק מטקטיקה חסרת תום לב של אחד הצדדים בהליך גירושין, לפגוע וגם להרחיק את הצד השני בסכסוך מהבית המשותף או מילדיהם המשותפים, כפלטפורמה למינוף תיק המשפחה.

חשוב להסביר בעניין זה, כי החוק למניעת אלימות במשפחה כולל גם סעיף המאפשר למי שהוגשה נגדו בקשה למתן צו הגנה למניעת אלימות במשפחה לטעון כי מדובר בתביעה קנטרנית, ולבקש מבית-המשפט או בית-הדין פיצוי נאות. לשופט או לדיין יש גם סמכות לפסוק הוצאות לטובת המדינה ולצד הנפגע, בכל שיעור שהוא מוצא לנכון. אלא שבכך לא די.

מדוע חשוב להיוועץ בעו"ד פלילי אם הוגשה נגדך בקשה לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה?

במציאות של שימוש חסר תום לב בכלי של צו הגנה למניעת אלימות במשפחה, ולאור הסמכויות הרחבות של בתי-המשפט ובתי-הדין בנושא – הדבר הראשון שעליך לעשות אם הוגשה כנגדך בקשה לצו הגנה למניעת אלימות במשפחה, ועל אחת כמה וכמה כאשר הוצא נגדך צו במעמד צד אחר, היא להיוועץ עם עו"ד פלילי, שייעץ לך כיצד עליך לפעול בנסיבות הספציפיות של המקרה שלך, וינחה אותך כיצד להגיב לתלונה באופן שימזער נזקים.

למרבה הצער, שאננות יתר או אמונה בצדקת דרכך לא יספיקו במקרה זה, אפילו אם אתה משוכנע שלא דבק רבב בהתנהגותך. מניסיוני כעו"ד בתחום הפלילי, וכמי שייצגה רבים במסגרת הליך זה, תיקים שבהם מתבקש צו הגנה למניעת אלימות במשפחה מתאפיינים לרוב בחסר ראייתי משמעותי ו'גרסה מול גרסה' – ועדיין מסתיימים פעמים רבות במתן צו ההגה.

מדוע כדאי לבחור בעו"ד פלילי נאווה זרנגר לטיפול בתיקים של צו הגנה למניעת אלימות במשפחה?

ההליך הפלילי בכלל, ובקשות לקבלת צו הגנה למניעת אלימות במשפחה בפרט, הם תחום משפטי בעל מורכבות רבה, הדורשים ידע מקצועי, ניסיון ומיומנות גבוהה. עו"ד פלילי נאווה זרנגר מתמחה בדיוק בזה, והיא בעלת תואר שני (בהצטיינות) מאוניברסיטת תל-אביב במסלול הפלילי.

כמי שכיהנה בתפקיד של קצינה ותובעת משטרית במפלג תביעות פלילי במחוז תל-אביב מזה כעשור שנים, ומשמשת כיום כבעלים של משרד בוטיק בתחום הפלילי והצווארון הלבן, וכסגנית יו"ר הפורום הפלילי הארצי בלשכת עוה"ד – מכירה עו"ד פלילי נאווה זרנגר את שני צידי המתרס היטב.

עובדה זו מהווה יתרון עצום למיוצגיה של עו"ד פלילי נאווה זרנגר בכל שלב של ההליך הפלילי: היא מכירה מלפני ומלפנים את שיטות החקירה של המשטרה, ולכן מזהה בקלות את נקודות החולשה והחוזקה של כל תיק; ויודעת גם לספק סניגוריה משובחת, מתוחכמת ומקיפה הודות לניסיון שצברה.