ייצוג בהסדר מותנה

ייצוג בהסדר מותנה

חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 66) מאפשר לרשויות התביעה החל ממאי 2013 להימנע מהגשת כתב אישום נגד אדם שנחשד בביצוע עבירה פלילית ולסגור את התיק בעניינו, אם הוא יודה בעובדות המיוחסות לו ויתחייב לקיים את התנאים אשר ייקבעו לו בהסדר (לדוג': פיצוי לנפגע עבירה ועמידה בתנאי תוכנית טיפולית).

ברישום הפלילי יירשם כי התיק נסגר בעילה של "סגירת תיק בהסדר", כאשר הפרת תנאי מתנאי ההסדר תוביל להעמדתו לדין.

באילו תנאים התביעה תוכל לחתום עמי על הסדר מותנה?

 • מדובר בעבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר.
 • העונש הראוי לעיני התביעה, אינו כולל מאסר בפועל.
 • אין לחשוד רישום פלילי מחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה.
 • לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים נוספים אחרים בעניינו של החשוד.
 • מילוי תנאי ההסדר ייתן מענה לעניין הציבורי.

אילו נסיבות יילקחו בחשבון לצורך קבלת החלטה על סגירת תיק בהסדר מותנה?

 • נסיבות אישיות של החשוד – לרבות גילו, הפגיעה הצפויה בו ו/או במשפחתו כתוצאה מקיום הליך פלילי, התנהגותו החיובית ותרומתו לחברה, נסיבות חיים קשות, העדר עבר פלילי.
 • נסיבות ביצוע העבירה – לרבות העדר תכנון מוקדם, הסיבות שהביאו את החשוד לביצוע העבירה, חלקו היחסי בביצוע העבירה, מעשה חד פעמי, קיומו של קורבן עבירה יחיד, חלוף זמן רב מיום ביצוע העבירה.
 • תוצאות העבירה – לרבות נזק לא רב שנגרם או שצפוי היה להיגרם כתוצאה מביצוע העבירה.
 • התנהלות החשוד לאחר ביצוע העבירה – לרבות שיתוף פעולה עם רשויות אכיפת החוק, הודאה ונטילת אחריות, הבעת חרטה, מאמצים לחזור למוטב, ניסיונות לתיקון תוצאות העבירה, או לפיצוי הנזק שנגרם ממנה.
 • נסיבות מקלות אחרות – שיש בהן כדי להטות את הכף מבחינת האינטרס הציבורי לסגירת תיק בהסדר מותנה.

אילו תנאים יכולה התביעה לכלול בהסדר?

 • תשלום קנס למדינה (עד לסכום של 29,000 ₪).
 • תשלום פיצוי לנפגע עבירה (עד לסכום של 29,000 ₪).
 • התחייבות להימנע מביצוע עבירה.
 • עמידה בתנאי תכנית טיפול, תיקון ושיקום שיקבע קצין מבחן, כולל ביצוע שירות לציבור והימצאות תחת פיקוח קצין מבחן.
 • נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה, או למניעת ביצוע עבירה. לדוג': מכתב התנצלות, השבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי נשק, הסכמה לחלט או להשמיד חפץ הקשור לעבירה וכו'.

כיצד ייערך ההסדר?

ההסדר ייערך בכתב, בחתימת התובע והחשוד.

מה ייכלל בהסדר?

 • טיוטת כתב אישום.
 • הודאת החשוד בעובדות שמהוות עבירה.
 • התנאים שעל החשוד למלא
 • פרק הזמן שנקבע לקיום תנאי ההסדר, והאופן בו יוכיח החשוד שמילא אחריהם.
 • הצהרת החשוד כי הוא מבין שהפרת תנאי מתנאי ההסדר תביא להעמדתו לדין לפי טיוטת כתב האישום.
 • יירשם שהתיק נסגר בעילה של סגירת תיק בהסדר.

אילו עבירות נכללות בהליך של סגירת תיק בהסדר מותנה?

 • עבירת איומים (למעט איומים כלפי בן משפחה).
 • עבירה של הסגת גבול
 • עבירה של אי נקיטת זהירות בחיה
 • עבירת תקיפה
 • עבירת תגרה
 • עבירה של העלבת עובד ציבור
 • עבירה של הטרדה באמצעות מתקן בזק
 • עבירה של מכירת אלכוהול לקטין
 • עבירת גניבה
 • עבירה של היזק בזדון
 • עבירה של החזקת נכס חשוד כגנוב 
 • עבירה של הזנחת השמירה על כלי יריה

האם יש לי זכות עיון בחומר החקירה לפני החתימה על ההסדר?

בטרם ייחתם ההסדר יש לך זכות לעיין בחומר החקירה ובטיוטת כתב האישום, אם אינה זהה למתואר בהסדר.

מתי התיק ייסגר בפועל ולא יופיע עוד ברישומי הפלילי כתיק פתוח?

התובע הפלילי יסגור את התיק בעילה של "סגירה בהסדר", רק לאחר שווידא כי מולאו תנאי ההסדר.

האם למתלונן יש זכות ערר על החלטה לסגירת תיק בהסדר מותנה?

למתלונן לא תימסר הודעה על ההחלטה לסגור תיק בעילה של "סגירה בהסדר", והוא אינו רשאי לערור על ההחלטה.

היכן יפורסמו תיקי ההסדר?

תיקי ההסדר יפורסמו באתר של משרד המשפטים, באופן שלא יזהה את החשוד או את נפגע העבירה, אך יכלול אינפורמציה על מהות העבירה ותנאי ההסדר.

מה עשוי לקרות אם אסרב להסדר או שאפר את תנאיו?

סירוב להסדר או לתנאי מתנאיו, או אי מילוי אחר תנאי ההסדר תוביל להעמדה לדין לפי טיוטת כתב האישום. עם זאת, אם לאחר הסירוב או ההפרה הגיע לידי התובע מידע חדש, שלפיו אין ראיות מספיקות לאישום, או שנסיבות העניין אינן מצדיקות העמדה לדין, עליו לסגור את התיק בעילה אחרת.

כיצד יתנהל ההליך אם אעמוד לדין בעקבות סירוב להסדר או הפרת תנאיו?

יש לראות בהסדר כמבוטל ואתה תהיה פטור מלמלא אחר תנאיו. עם זאת, אם מילאת חלק מתנאיו בית המשפט יתחשב בכך בגזר הדין, ואם תזוכה – יוחזרו לך התשלומים ככל ששילמת.

מדוע חשוב להתייעץ עם עו"ד פלילי בטרם חתימה על הסדר מותנה?

לא אחת נתקלתי במקרים בהם טרם הסדרת הייצוג לקוח המשרד נדרש לחתום על הסדר מותנה ולהודות בעבירה פלילית שכלל לא ביצע, ולאחר הסדרת ייצוג, במסגרתו ניהלתי מו"מ מול רשויות התביעה, הוחלט לסגור את התיק בעילה אחרת, שאינה כוללת עונשים לצידה ולעיתים אפילו בעילה שבה הרישום הפלילי נמחק לחלוטין.